Dahilan ng pagdating ng kanluranin cant acces usb disk after updating windows

Sa paggawa ng tula, ang pagsasaad ng mga larawan ng persona o kausap ng persona ay dapat kalkulado, masinop, at malinaw.Upang maipamalas na halimaw ang kausap ng manunulat-persona, kinakailangang marahan at sunod-sunod itong ipamalas kumbaga sa pagkakatalogo ng mga katangian.21 Nangagsipanago sa plumang maitim, 22 ng kabalakyutang walang kasing diin; 23 ni ang likong budhi’y di sisikmuraing 24 makipagkaniig sa musikong saliw.25 Anupa’t ang langit sa kaitaasan, 26 tinakpan ng ulap ng kasiphayuan; 27 upang maitago ang luhang dumungaw, 28 sa silong ng matang nasukob ng panglaw.

dahilan ng pagdating ng kanluranin-73

Ang paggamit ng salitang “erehe” sa kasalukuyang panahon ay dapat tumbasan ng pag-iingat upang hindi lumitaw na sinauna ang pagdulog sa tula. Ngunit nabigong maipakita ang gayon sa tula; at isang ehersisyo ng labis na pagbasa kung ipagpapatuloy ang nasabing haka. Binanggit ang salitang “paruparo” sa taludtod 13, ngunit kung kanino ito inihahambing o itinatambis ay malabo kung sa manunulat ba o sa editor.

Hindi agad ito mahihiwatigan, sapagkat nakalilito ang sintaks ng mga taludtod; at gumamit man ng isang anyo ng repetisyong gaya ng anadiplosis sa unang saknong ay nakapagpahina ito sa kabuuan upang maipakilala ang persona.

Kung malabo ang tinutukoy na erehe, ang anumang larawan o pahiwatig na ikabit dito sa loob ng tula ay madaling guguho, at hindi na mapagtutuunan ang mga laro ng kapangyarihang mahuhugot sa istorikong alusyon o alegorya.

Maaaring gamiting aralin ito sa pag-aaral ng panitikan.

1 Makailang ulit na lumabis labis, 2 lumabis ang dibdib sa nadamang galit; 3 galit na tuwirang bumasag sa bait, 4 bait na lugaming humalik sa hapis.

Leave a Reply